Per 2016 ook loonsverhoging voor gemeenteambtenaren

Voor ongeveer 165.000 gemeenteambtenaren geldt dat er per 1 januari 2016 een loonsverhoging van 1.4 % komt ten opzichte van dit jaar. Hetzelfde gold al voor politieagenten, docenten in het onderwijs, medewerkers van de rechterlijke macht en rijksambtenaren.

gemeenteambtenaren-hebben-minder-energie-werk

De nieuwe salarisafspraken zouden gemeenteambtenaren extra moeten motiveren om de komende jaren ook de vele nieuwe taken die zijn overgedragen aan de gemeente goed en zonder fouten uit te voeren. Per 1 oktober 2015 en 1 juli 2016 geldt een eenmalige uitkering van 0.74% waarmee de uitkering van 2016 structureel wordt gemaakt.

Met deze verhogingen werden ook tegelijk de pensioenakkoorden van zowel 2014 als 2015 uitgevoerd voor gemeenteambtenaren samen met de afspraak dat de eenmalige uitkeringen worden omgezet in een permanente loonsverhoging, mits er voor 1 juli 2016 een nieuwe Cao gemeenten word afgesloten.

Verlaging van de ABP werkgeverspremie

De pensioenstijgingen worden vanaf 2016 gebaseerd op prijsstijgingen en niet meer op loonontwikkeling en wordt het systeem dus overgezet van een loonindexatie naar een prijsindexatie. Dit houdt in dat de pensioenpremies per 2016 gaan dalen voor de groepen die eerder werden genoemd. De loonstijging van 1.4% is daarom ook alleen mogelijk vanwege de verlaging van de ABP werkgeverspremie.

Ter compensatie van de lagere ABP werknemerspremie en de daaruit voortvloeiende lagere pensioenen wordt de loonstijging dan ook deels als compensatie hiervan gezien en niet alleen als extra motivatie voor de extra taken die gemeenteambtenaren in de toekomst moeten vervullen.